Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään siitä annetussa laissa Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. Kunnat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa niille henkilöille, jotka ovat olleet pitkään työttöminä, saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea tai henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä vuoksi kykene osallistumaan TE- hallinnon ensisijaisiin palveluihin. 

Kuntouttavan työtoiminnan palvelut aloittavalla asiakkaalla tulee olla voimassa oleva aktivointisuunnitelma, mikä on laadittu oman kunnan sosiaalihuollon viranomaisen ja työ- ja elinkeinotoimiston (TE- toimisto) virkailijan kanssa. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan asiakkaalle suunniteltu palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan asiakkaan henkilökohtainen tilanne. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan joko osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa ja sopimus laaditaan tavallisesti kolmen kuukauden jaksoiksi. Jaksoa on mahdollisuus jatkaa aktivointisuunnitelman mukaisesti. 

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr:n kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista ja asiakkaan elämän- ja arjenhallinnan vahvistavaa toimintaa. Asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioon ottaen, pyritään löytämään reittejä työllistymiseen, kouluttautumiseen tai mahdollisuuteen osallistua TE- toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Ote- Säätiössä asiakkaan on mahdollista osallistua oman osaamisen ja toimintakyvyn mukaiseen työtoimintaan. Asiakkaalle voidaan antaa vastuullisiakin työtehtäviä tai toisaalta kuntouttava työtoiminta voi olla totuttelua säännölliseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy myös säännöllinen yksilöohjaus. Yksilöohjauksen tarkoituksena on tukea asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja auttaa asiakasta onnistumaan kuntouttavan työtoiminnan eri osa-alueilla.

Ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa keskitytään vahvistamaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Pääteemoina ovat mm. terveys- ja hyvinvointi, työelämätaidot, voimavarat, arjen hallinta ja sosiaaliset taidot. Ryhmäohjelma suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa ryhmän toiveet ja tarpeet huomioiden. Ryhmässä mm. keskustellaan, liikutaan, käydään erilaisilla tutustumiskäynneillä, edistetään työelämävalmiuksia ja -taitoja. Ryhmätoimintaan sisältyy yksilöohjausta, minkä tavoitteena on tarkentaa tavoitteita, miettiä jatkopolkua sekä keinoja, miten se saavutetaan. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kolmen kuukauden ajan ja ryhmäpäivinä tarjotaan kevyt lounas. 

Ote- Säätiössä kuntouttavaa työtoimintaa suunnittelee ja toteuttaa moniammatillinen tiimi ja työtoiminnan vastuuohjaajina toimivat sosiaalialan ammattilaiset ja joilla on vahva osaaminen kuntoutuksen edistämisestä. 

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Säätiön kaikissa valmennuskeskuksissa.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta

 

Vammaispalvelulain 8 b §:n mukaan vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr:n työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on mielekäs toiminta, joka tukee yksilöllisesti asiakkaan itsenäistymistä ja aikuisuutta sekä hänen aktiivista osallisuuttaan yhteiskunnassa. Päivätoiminta sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Päivätoiminta soveltuu henkilöille, joilla on fyysinen vamma tai esim. krooninen skitsofrenia ja sen aiheuttama vaikea toimintarajoite, mutta ei sairaalahoidon tarvetta.

Ote- Säätiössä on mahdollista osallistua päivätoimintaan sekä sosiaalihuoltolain 710/1982 mukaiseen työtoimintaan henkilön yksilöllisten toimintaedellytysten sallimassa laajuudessa. Mielenterveyskuntoutujille ensisijainen vaihtoehto on työtoiminta suhteessa päivätoimintaan. Työtoimintaan voi myös osallistua henkilö, jolla on mahdollisuus osallistua toimintaan esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tukemana. Työtoiminnassa opetellaan työelämään liittyviä pelisääntöjä ja työ voi sisältää esimerkiksi erilaisia alihankinta töitä, puutarha- ja kädentöitä, ruokahuoltoon, vaatehuoltoon ja siivoukseen liittyviä töitä. Työtoiminnan kautta asiakas voidaan ohjata tuetun työllistämisen palveluihin.

Päivätoiminta auttaa vaikeavammaisen henkilön siirtymistä työtoimintaan ja sieltä mahdollisesti edelleen työelämään. Ote-Säätiössä on mahdollista kokeilla työtoimintaan osallistumista tietyn määräajan päivätoimintaan osallistumisen ohella. Vaihtoehtoisesti on myös mahdollista osallistua lyhytkestoisesti työtoimintaan ja sen ohella päivätoimintaan.

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään viitenä päivänä viikossa arkipäivisin. Toimintaan voi osallistua myös osa-aikaisesti ja harvemmin kuin viitenä päivänä viikossa. Toiminta perustuu yksilöllisesti laadittuun palvelusuunnitelmaan ja jota päivitetään säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan.

Ote- Säätiössä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa suunnittelee ja toteuttaa moniammatillinen tiimi ja toiminnan vastuuohjaajina toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja joilla on vahva osaaminen kehitysvammapalveluiden parissa työskentelystä.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään Säätiön Naantalin valmennuskeskuksessa.